„Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej” jest periodykiem bardzo młodym, zmierzającym do osiągnięcia wysokiego poziomu naukowego. Czasopismo powstało w atmosferze dyskusji nad dorobkiem pedagogicznym „szkoły twórczej”  Henryka Rowida i innych pedagogów polskich. Stara się prezentować najnowsze badania w zakresie szeroko pojętej pedagogiki. „Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej” jest ciekawym forum dyskusji prowadzonej przez uznane autorytety naukowe i młodych badaczy, będących u progu swojej kariery. 

Czasopismo wydawane jest przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jednakże ma charakter ogólnopolski i międzynarodowy. Pochwalić się może bliską współpracą z ośrodkami naukowymi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi z Czech, Litwy, Słowacji i Ukrainy.  

Poszczególne tomy mają charakter tematyczny. Dotychczas ukazały się części poświęcone „szkole twórczej” w  odtwórczym świecie, dawnym i współczesnym teoriom wychowania oraz Komisji Edukacji Narodowej w ujęciu historyczno-pedagogicznym.

Jednym z celów stawianych przed czasopismem jest popularyzacja nauki i sprostanie najnowszym wyzwaniom stawianym przez współczesny świat. Stanowi platformę wymiany doświadczeń badawczych oraz naukowej polemiki. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki pełnej dostępności elektronicznej. Wszystkie tomy czasopisma znajdują się w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sekretarz Serii

Ryszard Ślęczka